Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Bc. Kristína Sekáčová

pro prodej produktů a služeb s použitím internetu

Objednáním mých služeb souhlasíte s těmito obchodními podmínkami. V případě dotazů mě prosím kontaktujte na info@jazykovy-tutoring.com nebo na tel. +420 722 480 909. Vše, co není jasné, ráda vysvětlím.

Informace o mně:

Bc. Kristína Sekáčová

Telefon: +420 722 480 909

E-mail: info@jazykovy-tutoring.com

Kurzova 2222/16, 155 00,

Praha 5 – Stodůlky

IČO: 11635631

Jsem podnikatelka zapsaná v živnostenském rejstříku.

Nejsem plátce DPH.

 1. OBECNÁ USTANOVENÍ
  • Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) jsou nedílnou součástí smlouvy a platí pro prodej produktů a služeb prodávajícího (dále jen „dodavatel“), kterým je Bc. Kristína Sekáčová, Kurzova 2222/16, 155 00, Praha 5 – Stodůlky, IČO: 11635631, zapsána v živnostenském rejstříku na Úřadě městské části Praha 13, uzavřených s kupujícím prostřednictvím prostředků komunikace na dálku přes rozhraní webových stránek prodávajícího.
  • Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále také „zákazník“).
  • V otázkách neupravených smlouvou a těmito obchodními podmínkami se smluvní vztah řídí občanským zákoníkem České republiky (č. 89/2012 Sb.) a právními předpisy na ochranu spotřebitele České republiky (č. 634/1992 Sb.).
  • Zákazník a dodavatel uzavírají smlouvu na základě objednávky zákazníka prostřednictvím komunikace na dálku – emailem, telefonickým kontaktem mezi zákazníkem a dodavatelem nebo formulářem na webových těchto stránkách: com, www.lekceanglictiny.com, www.lekcenemciny.cz, www.lekcecestiny.com, www.lekcelatiny.com, www.jazykovy-tutoring.com.
  • Tyto obchodní podmínky jsou uvedeny na webových stránkách dodavatele a platí pro prodej produktů a služeb prodávajícího na webových stránkách: com, www.lekceanglictiny.com, www.lekcenemciny.cz, www.lekcecestiny.com, www.lekcelatiny.com, www.jazykovy-tutoring.com.
 1. OBJEDNÁVKA PRODUKTŮ A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
 • Označení produktu, popis jeho hlavních vlastností a cena, včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH, je uvedeno na vybrané webové stránce prodávajícího. Nabídka prodeje zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webovém rozhraní.
 • Prodejní formulář obsahuje vždy informace o zákazníkovi, objednávaném produktu, zboží nebo službě, ceně včetně uvedení daní a poplatků, způsobu úhrady kupní ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení a informace o nákladech spojených s dodáním produktu či poskytnuté služby. U online kurzů náklady na dodání účtovány nejsou.
 • Události (např. workshopy) probíhají ve dnech a v čase dle objednávky. V případě, že dodavatel nebude schopen výuku zajistit, má dodavatel právo po vzájemné dohodě se zákazníkem zvolit jiné řešení poskytnutí lekce.
 • Označení, popis a cena produktu jsou k dispozici na webových stránkách lekcenemciny.com, www.lekceanglictiny.com, www.lekcenemciny.cz, www.lekcecestiny.com, www.lekcelatiny.com, www.jazykovy-tutoring.com. Na faktuře je také uvedena cena za produkt.
 • Zákazník souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy.
 • Každá jednotlivá objednávka nebo workshop je platná do dne konání se workshopu. Po objednání se zákazník zříká práva na reklamaci.
 • Každá jednotlivá objednávka online workshopu je platná do data konání se workshopu. Po objednání zákazník nebude moci online workshop reklamovat.
 • Smluvní vztah mezi prodávajícím a zákazníkem vzniká odesláním objednávky (nikoliv až po potvrzení objednávky). Objednávku podá zákazník kliknutím na tlačítko „Odeslat“. Od tohoto momentu vznikají mezi ním a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. Podáním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí uvedených v prodejním formulář. Prodávající vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.
 • Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání a zákazník má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.
 • Prodávající je povinen poskytnout či dodat zboží nebo službu, které si zákazník objednal a zákazník se zavazuje zboží nebo službu převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu. Povinnosti dodat zboží nebo službu je prodávající zbaven v případě vyprodání zásob, o čemž bude zákazník informován.
 1. OBJEDNÁVKA SLUŽEB A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
 • Aspekty služby a popis jejích hlavních vlastností jsou dohodnuty mezi dodavatelem a zákazníkem po předchozím jednání.
 • Lekce probíhají ve dnech a v čase dle objednávky. V případě, že dodavatel nebude schopen výuku zajistit, má dodavatel právo po vzájemné dohodě se zákazníkem zvolit jiné řešení poskytnutí lekce.
 • Označení, popis a cena produktu jsou k dispozici na webových stránkách lekcenemciny.comwww.lekceanglictiny.comwww.lekcenemciny.czwww.lekcecestiny.comwww.lekcelatiny.comwww.jazykovy-tutoring.com. Na faktuře je také uvedena cena za produkt.
 • Zákazník souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy.
 • Každá jednotlivá objednávka jazykových lekcí je platná 3 měsíce od objednání. Během těchto 3 měsíců je nutné vyčerpat všechny předplacené lekce z této objednávky, jinak po tomto datu lekce propadnou a zákazník nebude moci prošlé lekce reklamovat.
 • Každá jednotlivá objednávka online workshopu je platná do data konání se workshopu. Po objednání zákazník nebude moci online workshop reklamovat.
 • Smluvní vztah mezi prodávajícím a zákazníkem vzniká odesláním objednávky (nikoliv až po potvrzení objednávky). Objednávku podá zákazník kliknutím na tlačítko „Odeslat “. Od tohoto momentu vznikají mezi ním a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. Podáním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí uvedených v prodejním formulář Prodávající vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.
 • Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání a zákazník má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.
 • Prodávající je povinen poskytnout či dodat zboží nebo službu, které si zákazník objednal a zákazník se zavazuje zboží nebo službu převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu. Povinnosti dodat zboží nebo službu je prodávající zbaven v případě vyprodání zásob, o čemž bude zákazník informován.
 1. CENA A ZPŮSOB ÚHRADY
 • Cena produktů, zboží a služeb, včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH, je uvedena buď na vybraném webovém rozhraní prodávajícího nebo je na vyžádání. V případě uvedení ceny bez DPH je následně uvedena i cena s příslušnou sazbou DPH. Cena je vždy uvedena i na prodejním formulář
 • Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: (a) bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2202080175/2010 (CZK) vedený u společnosti  Fio banka, a.s.; (b) bezhotovostně prostřednictvím platebního systému Barion Payment Inc.;
 • Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy zákazníkovi daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení produktu, zboží či služby. Zákazník obdrží fakturu e-mailem. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.
 • Zákazník je povinen dodržet splatnost faktury, která je 21 dnů od data vystavení. Závazek zákazníka uhradit fakturu je splněn okamžikem připsání částky na bankovní účet dodavatele.
 • Platbu je nutné provést před začátkem online workshopu a některých lekcí.
 1. DODACÍ PODMÍNKY
 • U online vzdělávacích produktů se dodáním rozumí zaslání přístupových údajů ze strany prodejce na emailovou adresu zákazníka uvedenou v prodejním formuláři, případně zasláním odkazu URL adresy.
 • Přístupové údaje poskytne prodávající zákazníkovi po zaplacení celé kupní ceny, a to nejpozději do tří dnů, není-li uvedeno jinak.
 • Skupinové kurzy budou probíhat ve dnech a platformách uvedených na webech: lekcenemciny.com, www.lekceanglictiny.com, www.lekcenemciny.cz, www.lekcecestiny.com, www.lekcelatiny.com, www.jazykovy-tutoring.com.
 • Pokud se něco změní jménem dodavatele, bude zákazník co nejdříve informován. Zákazníkovi bude nabídnuto jiné datum.
 • Místo nebo online platforma, kde se budou online lekce konat, je Zoom.
 • Termín a čas individuálních a firemních lekcí je předmětem vzájemné dohody mezi zákazníkem a dodavatelem. Pokud nedojde k vzájemné dohodě, má zákazník i dodavatel právo od smlouvy odstoupit.
 1. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
 • Online produkty a programy jsou dodány při uhrazení plné ceny programu (není-li uvedeno jinak) ihned, ještě před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy. V takovém případě není právo 14denní na odstoupení od smlouvy „bez důvodu“ podle ustanovení § 1829 odst. 1 písm. 1 občanského zákoníku České republiky.
 • Pokud by si chtěl zákazník ponechat možnost odstoupení do smlouvy do 14 dnů „bez důvodu“ pro digitální produkt, pak stačí společně s objednávkou odeslat email s touto skutečností na info@jazykovy-tutoring.com. Dodání digitální produktu se zahájí až po uplynutí 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy. Tento bod se nevztahuje na online workshopy, které po zakoupení není možné reklamovat.
 • Odstoupení je možno provést elektronickou formou na emailu info@jazykovy-tutoring.com vždy s prohlášením, že zákazník odstupuje od smlouvy a s přiložením kopie faktury – daňového dokladu. Zákazníkovi bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně předplacené online lekce. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy na bankovní účet zákaznáka uvedený v žádosti.
 • V případě odstoupení zákazníka od smlouvy na online vzdělávací produkt, je prodávající oprávněn neprodleně po doručení odstoupení zákazníkovi deaktivovat a znemožnit přístup do členské sekce programu.
 • Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího:
  • Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu, pokud zjistí, že druhá strana porušila smlouvu podstatným způ Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení této smlouvy považuje:
 1. prodlení zákazníka s úhradou kupní ceny nebo dílčí úhrady (splátky) více jak 10 dnů po době splatnosti;
 2. porušení povinností na ochranu autorského práva (č9 OP) ze strany zákazníka;
 3. na základě dohody obou stran.
  • Dodavatel neodpovídá za povinnosti vyplývající ze smlouvy, které jsou důsledkem nepředvídaných událostí.
  • Dodavatel má právo odstoupit od smlouvy v případě neuspokojivé spolupráce se zákazníkem. V tomto případě bude zákazníkovi vrácen součet zbývajících lekcí z balíčku, které nebyly oduč
 1. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORU 
 • V případě, že dojde ke sporu mezi dodavatelem a zákazníkem, který je spotřebitelem, a tento spor se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, má zákazník (spotřebitel) právo podat návrh na mimosoudní řešení tohoto sporu. Mohou se obrátit na Českou obchodní inspekci.
 • Služby a produkty nabízené na webových stránkách lekcenemciny.com, www.lekceanglictiny.com, www.lekcenemciny.cz, www.lekcecestiny.com, www.lekcelatiny.com, www.jazykovy-tutoring.com slouží vzdělávacím účelům. Je na výhradním uvážení zákazníka, jak naloží se znalostmi, které získá používáním těchto produktů a služeb. Dodavatel nenese odpovědnost za úspěch či případný neúspěch zákazníka při uvádění získaných poznatků do praxe.
 1. ABSENCE Z INDIVIDUÁLNÍCH LEKCÍ
 • V případě, že zákazník potřebuje bezplatně zrušit individuální lekci, je nutné informovat dodavatele alespoň den před další dohodnutou lekcí do 12:00 CTE. Zákazník tak může učinit e-mailem nebo telefonicky.
 • Pokud zákazník zruší lekci později, tedy po 12:00 CTE předchozího dne před jejím dohodnutým začátkem, lekce propadá a je účtována v plné výši, jako by byla oduč
 • Pokud dodavatel potřebuje zrušit lekci po 12:00 CTE předchozího dne před jejím dohodnutým začátkem, nabídne dodavatel náhradní termín lekce v rámci dvou následujících týdnů.
 • Pokud se zákazník nedostaví na lekci 20 minut od začátku, lekce propadá a je účtována v plné výši, jako by byla oduč
 • Náhradní lekce jsou možné po vzájemné dohodě zákazníka a dodavatele.
 • Lekce je nutné absolvovat do 3 měsíců od jejich objednání.
 1. ABSENCE ZE SKUPINOVÝCH LEKCÍ
 • Zákazník může svou účast na skupinových kurzech zrušit maximálně den před další sjednanou lekcí do 12:00 CTE emailem nebo telefonicky. Pokud tak zákazník učiní, bude mu vrácena celá zaplacená částka za zrušenou lekci.
 • Pokud zákazník zruší svou účast na skupinových kurzech později, tedy po 12:00 CTE předchozího dne před jejím dohodnutým začátkem, lekce propadá a je účtována v plné výši, jako by byla oduč Totéž platí, pokud se zákazník na kurz vůbec nedostaví.
 • Dodavatel si vyhrazuje právo kurz kdykoliv zrušit nebo přesunout na jiný termín. V případě zrušení bude zákazníkovi vrácena částka za nevyužité lekce. Pokud se kurz přesune na jiný termín a nový termín nebude zákazníkovi vyhovovat, bude zákazníkovi vrácena částka za nevyčerpané lekce.
 1. ABSENCE Z FIREMNÍCH LEKCÍ

 

 • Zákazník může firemní lekci zrušit maximálně den před další sjednanou lekcí do 12:00 CTE emailem nebo telefonicky. Pokud tak zákazník učiní, bude mu vrácena celá zaplacená částka za zrušenou lekci.
 • Pokud zákazník zruší firemní lekci později, tedy po 12:00 CTE předchozího dne před jejím dohodnutým začátkem, lekce propadá a je účtována v plné výši, jako by byla oduč Totéž platí, pokud se zákazník na kurz vůbec nedostaví.
 1. ZABEZPEČENÍ A OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV
 • Přístupové údaje k online produktům či na příslušnou URL adresu jsou určeny pouze pro osobní potřebu zákazníka. Přístup k uživatelskému účtu může být zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu k online produktu či poskytnuté URL adrese.
 • Prodávající nenese žádnou odpovědnost za zneužití uživatelského jména a hesla třetí osobou.
 • Produkty, které prodávající prostřednictvím webového rozhraní prodává (online vzdělávací programy, tréninky, kurzy, studijní materiály) včetně jejich náplně, podléhají právní ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít může být zákazníkovi poskytnuto jen na základě licenční smlouvy. Zákazník odpovídá prodávajícímu za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.
 1. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI
 • Vstupem do online kurzu rozumíte, že jakékoli použití informací z tohoto kurzu a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze ve vašich rukách a prodávající za ně nenese žádnou zodpově Prodávající se tímto zříká jakékoli zodpovědnosti za přesnost informací.
 • Veškeré informace v online kurzech vychází pouze z vlastních studií a zkušeností. Tyto zkušenosti jsou subjektivní a jejich interpretace může být neúplná a nepřesná, a proto prodávající, a ani mentoři, kouči, lektoři nejsou zodpovědní za rozhodnutí, ani akci založenou na těchto doporučeních.
 • Prodávající nenese žádnou odpovědnost za jakoukoli škodu či újmu způsobenou využitím informací ve jeho vzdělávacích programech.
 • Po celou dobu trvání online kurzu a programů jste plně svéprávní a plně zodpovědní za své jednání, chování a své rozhodování.  Váš úspěch závisí nejen na znalostech získaných v kurzu, ale také na faktorech, které nemůžeme ovlivnit, jako např. vašich dovedností, důslednosti, možností, znalostí, schopností, situace na trhu, obchodních znalostí, zdravotního stavu apod.
 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 • Prodávající plně respektuje důvěrný charakter Vašich dat, která vyplňujete do objednávky a poskytujete Prodávajícímu. Data jsou zabezpečena a chráněna proti zneužití. Používáme je k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci Vašich bezhotovostních plateb a pro komunikaci s Vámi, tedy veškeré zákaznické administrativy a rovněž k marketingovým účelů
 • Tato data jsou ukládána s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytována třetím stranám.
 • Odesláním objednávky zákazník poskytuje dodavateli své osobní údaje a souhlasí s jejich zpracováním.
 • Na požádání Vám Prodávající podle možnosti obratem a písemně oznámí, zda a jaké osobní údaje má o Vás zaznamenané. Pokud by navzdory našim snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravíme. Pokud máte otázky týkající se zpracování Vašich osobních údajů, můžete je směřovat info@jazykovy-tutoring.com, kde Vám jsme k dispozici nejen v případě žádosti o informace, ale i v případě podnětů nebo stížností.
 • Online kurzy probíhají na platformách zabezpečených třetími stranami. Dodavatel nenese odpovědnost za jejich fungování. Důrazně doporučujeme, aby se zákazník seznámil se Zásadami ochrany osobních údajů těchto platforem.
 • Získávání a zpracovávání osobních údajů: Když navštívíte naše webové stránky, zaznamenají naše webové servery standardním způsobem IP adresu, která vám byla přidělená poskytovatelem internetových služeb, webovou stránku, z které nás navštívíte, webové stránky, které u nás navštívíte, a také datum a délku návště Osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když nám je poskytnete z vlastní vůle, například v rámci registrace nebo na realizaci smlouvy. Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů.
 • Zpracování osobních údajů: Vyplněním prodejního formuláře zákazník bere na vědomí, že vaše údaje nyní zpracováváme a chráníme dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, a to na dobu do odvolání souhlasu. Jakožto správce Vaše údaje následně zpracováváme pro marketingové účely a na základě oprávněného zájmu předpokládáme, že vás jako našeho zákazníka tyto informace dále zajímají.
 • Cookies: Prodávající používá cookies k tomu, aby mohl sledovat preference návštěvníků a podle toho optimálně vytvářet webové stránky. Cookies jsou malé “soubory”, které se uloží na Váš pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili naše stránky. Identifikuje se pouze cookie na Vašem počítač Používání cookies můžete deaktivovat ve Vašem internetovém prohlížeči.
 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ